TEULU

I siarad â rhywun sy’n dangos cydymdeimlad ac yn deall ffermwyr a bywyd gwledig:

This image has an empty alt attribute; its file name is A-Family-2-1024x682.jpg

FFONIWCH 03000 111 999 

Bydd galwadau’n cael eu hateb yn bersonol rhwng 7am a 11pm bob dydd o’r flwyddyn.

Mae angen cymorth arna i gyda’r canlynol:

  • Ymddeol
  • Olyniaeth
  • Perthynas yn chwalu
  • Cartref ac Eiddo
  • Pensiwn
  • Gwneud Ewyllys

Sut gall FCN eich helpu chi a’ch teulu:

Ymddeol

Yn aml iawn, mae’n anodd cyfaddef eich bod yn mynd yn hŷn ac yn gorfod meddwl am ymddeol. Ar ôl oes o ffermio, beth arall sydd i’w wneud? Ydw i’n gallu fforddio ymddeol? Nid dim ond mater o roi’r gorau i weithio yw hyn; gyda ffermio, mae cymaint ynghlwm wrth y fferm drwy’r amser.

Olyniaeth

Wrth ystyried ymddeol, y cwestiwn cyntaf yn aml yw ’pwy wnaiff gymryd yr awenau ar y fferm?’ Os yw’r fferm i aros yn y teulu, mae hyn yn gallu codi cyfres o gwestiynau ynghylch pwy sy’n cael beth. Os yw’r fferm i gael ei gwerthu, mae cwestiynau’n codi ynghylch llety  – fydd y tŷ yn cael ei werthu gyda’r fferm, ac os felly, lle byddwn ni’n byw wedyn? Oes modd i’r fferm gynnal y genhedlaeth nesaf?

Perthynas yn chwalu

Os yw perthynas bersonol yn dod i ben, mae’r un math o broblemau ac anawsterau’n codi ac mae’n amser emosiynol dros ben i bawb sydd ynghlwm. Mae’n anodd gwahanu teimladau personol oddi wrth y penderfyniadau ymarferol am fusnes y fferm.

Cartref ac Eiddo

Dyma un o’r meysydd anoddaf i’w datrys; wrth i’r teulu dyfu, mae mwy o broblemau cymhleth am eiddo cartref a busnes. Mae’n anodd iawn dod i benderfyniad sy’n deg i bawb ond sydd ddim yn arwain at anghydfod yn y teulu ychwaith.

Pensiwn

Mae cynllunio ariannol ar gyfer y dyfodol yn bwysig i chi a’ch teulu, ac mae trefnu talu i mewn i gynllun pensiwn yn gallu rhoi tawelwch meddwl i chi wrth i’r blynyddoedd fynd heibio.

Gwneud Ewyllys

Pan fydd popeth wedi’i setlo a phawb yn cytuno, mae’n bwysig gwneud yn siŵr na fydd dim ffraeo nac anghydfod ryw ben yn y dyfodol. Mae llawer yn amharod i wneud ewyllys ond mae’n rhywbeth nad oes modd ei ohirio.

Cofiwch:

Dim ond rhai o’r problemau a fydd yn codi yw’r rhain wrth i amser fynd heibio. Dyma’r rhai anoddaf i’w datrys yn foddhaol oherwydd y berthynas agos rhwng aelodau teulu a phartneriaid. Gall gwirfoddolwyr FCN gynnig cymorth i bawb sy’n gysylltiedig gan aros yn ddiduedd ac yn wrthrychol.

Oes unrhyw un o’r pethau hyn eich poeni chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn y byd ffermio? Efallai hefyd fod problemau eraill nad ydym wedi sôn amdanyn nhw yma ac yr hoffech chi siarad â rhywun yn eu cylch.

Ffoniwch ein llinell gymorth 03000 111 999 – efallai y byddwn ni’n gallu eich helpu.

Share this page