TELERAU DEFNYDDIO

 1. Gweithredir y wefan hon gan y Farming Community Network (FCN). Dyma’r telerau defnyddio sy’n rheoli defnydd ein gwefannau  (https://fcn.org.uk/?lang=cy ac https://farmwell.cymru/).
 2. Ein nod yw sicrhau bod yr wybodaeth a gyhoeddir ar y gwefannau hyn yn gywir ac yn gyson â’r wybodaeth a’r arfer cyfredol o fewn amaethyddiaeth Prydain. Fodd bynnag, mae ffermio yn esblygu’n gyson ac ni ellir mynd i’r afael ag ef trwy’r gwefannau hyn. Yn unol â hynny, darperir y gwefannau hyn er gwybodaeth yn unig. Nid yw’n wasanaeth cynghori ac ni allwn warantu y bydd gwybodaeth a ddarperir gennym trwy’r gwefannau hyn yn cwrdd â’ch gofynion personol neu fusnes.
 3. Rydych yn cydnabod ac yn cytuno na fydd y Farming Community Network (FCN) yn gyfrifol am unrhyw hawliadau, colledion neu iawndal (boed yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol) sy’n deillio o, neu’n ymwneud â defnyddio neu ddibynnu ar y cynnwys ar wefannau FCN neu FarmWell ac eithrio i’r graddau na ellir eithrio atebolrwydd o’r fath yn ôl y gyfraith.
 4. Ni chewch deilwra o chwith, dadelfennu, copïo nac addasu meddalwedd na chod neu sgriptiau eraill sy’n rhan o’r gwefannau. Ni chewch drosglwyddo i neu drwy’r gwefannau unrhyw wybodaeth sy’n cynnwys firws, mwydyn, firws Troea, neu gydran niweidiol neu aflonyddol arall.
 5. Ni allwn warantu mynediad di-dor i’r gwefannau, na’r gwefannau y maent yn cysylltu â nhw. Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw ddifrod sy’n deillio o ddiffyg argaeledd y gwefannau hyn na’r wybodaeth sydd ynddynt.
 6. Mae’r gwefannau hyn yn cynnwys dolenni i wefannau eraill. Nid ydym yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan trydydd parti.
 7. Os cyflwynwch wybodaeth bersonol i ni trwy’r wefan hon, fe’i defnyddir yn unol â’n polisi preifatrwydd. Cyfeiriwch at ein polisi preifatrwydd am fanylion pellach.
 8. Nid yw’r rhyngrwyd yn gyfrwng diogel ar gyfer cyfathrebu. Ni allwn warantu y bydd unrhyw wybodaeth a gyflwynwch inni trwy’r wefan neu drwy e-bost yn cyrraedd yn ddiogel neu’n ddiogel rhag rhyng-gipio gan drydydd parti.
 9. Bydd y telerau defnyddio hyn yn cael eu llywodraethu a’u dehongli yn unol â deddfau Cymru a Lloegr ac rydych yn cytuno i ymostwng i awdurdodaeth anghynhwysol llysoedd Cymru a Lloegr mewn perthynas ag unrhyw anghydfodau a all godi mewn perthynas â’r wefan.
 10. Darperir dolenni er gwybodaeth a chyfleustra yn unig. Ni allwn dderbyn cyfrifoldeb am y gwefannau sy’n gysylltiedig â, na’r wybodaeth a geir yno. Nid yw dolen yn awgrymu ardystiad o safle; yn yr un modd nid yw peidio â chysylltu â safle penodol yn awgrymu diffyg ardystiad.
 11. Rydym yn cadw’r hawl i dynnu dolen yn ôl neu wrthod cysylltu unrhyw wefan heb ddarparu esboniad na chyfiawnhad.
 12. Rydym yn croesawu sefydliadau ac unigolion i greu dolenni i’n tudalen gartref a’n tudalennau unigol ar ein gwefan, heb fod angen ein caniatâd i wneud hynny. Fodd bynnag, gofynnwn i’r rhai sy’n cysylltu â’n gwefan barchu’r amodau canlynol:
  1. Ni ddylid defnyddio dolenni mewn cyd-destun difenwol
  2. Dylai’r rhai sy’n creu cysylltiadau dwfn fod yn ymwybodol bod URLau tudalennau penodol yn destun newid heb rybudd;
  3. Rhaid peidio â chopïo a defnyddio logos FCN a FarmWell i greu dolenni;
  4. Nid ydym yn ‘masnachu’ dolenni – pe byddech yn dewis creu dolen i’n gwefan, ni fyddwn yn cynnig creu dolen gyfatebol.
 13. Mae cynnwys ar y gwefannau a’u defnydd yn cael ei adolygu’n rheolaidd i sicrhau bod y wybodaeth yn parhau i fod yn gyfoes, yn gyfredol ac o werth i ddefnyddwyr y we. Rydym am sicrhau bod yr adrannau a’r cynnwys yn adlewyrchu’r galw cynyddol am wybodaeth a’i bod yn hygyrch i ystod mor eang â phosibl o ddefnyddwyr.
 14. Gellir cynnwys dolenni i wefannau eraill a manylion cyswllt sefydliadau eraill ar wefannau FCN a/neu FarmWell, ond nid yw hyn yn dynodi cymeradwyaeth.
 15. Efallai y byddwn o bryd i’w gilydd yn darparu dolenni o’r Wefan i wefannau trydydd parti. Ni fyddwn yn atebol mewn unrhyw ffordd o gwbl ac nid ydym yn cyflwyno unrhyw sylwadau, gwarantau, argymhellion nac ardystiadau mewn cysylltiad ag argaeledd unrhyw wefan trydydd parti o’r fath nac unrhyw gynnwys, hysbysebu, cynhyrchion neu Wasanaethau ar wefannau o’r fath neu ar gael ohonynt.

Sylwadau

Pan fydd ymwelwyr yn gadael sylwadau ar y wefan rydym yn casglu’r data a ddangosir ar y ffurflen sylwadau, a hefyd cyfeiriad IP yr ymwelydd a llinyn asiant defnyddiwr y porwr i helpu i ganfod sbam.

Gellir darparu llinyn anhysbys a grëwyd o’ch cyfeiriad e-bost (a elwir hefyd yn hash) i’r gwasanaeth Gravatar i weld a ydych chi’n ei ddefnyddio. Mae Polisi Preifatrwydd gwasanaeth Gravatar ar gael yma: https://automattic.com/privacy/. Ar ôl cymeradwyo’ch sylw, mae’ch llun proffil yn weladwy i’r cyhoedd yng nghyd-destun eich sylw.

Cyfryngau

Os ydych chi’n llwytho delweddau i fyny i’r wefan, dylech osgoi llwytho delweddau gyda data lleoliad wedi’i fewnosod (EXIF GPS). Gall ymwelwyr â’r wefan lawrlwytho a thynnu unrhyw ddata lleoliad o ddelweddau ar y wefan.

Ffurflenni cyswllt

Y brif adran lle bydd ein gwefan yn gofyn ichi am wybodaeth bersonol yw yn ein cyfres o ffurflenni cyswllt. Mae’r ffurflenni hyn ar gael drwy’r ategyn WordPress poblogaidd o’r enw Contact Form 7. Ar ôl llenwi’ch gwybodaeth, gofynnir i chi gydsynio â’n polisi prosesu data a amlinellir yn y ddogfen hon.

Ar ôl i chi gyflwyno’ch gwybodaeth, bydd yn cael ei phrosesu a’i hanfon atom mewn un e-bost a anfonir gan rhaglen y wefan.

Cwcis

Os byddwch chi’n gadael sylw ar ein gwefan, gallwch ddewis cadw eich enw, cyfeiriad e-bost a’ch gwefan mewn cwcis. Mae’r rhain er hwylustod i chi fel na fydd yn rhaid i chi lenwi’ch manylion eto pan fyddwch chi’n gadael sylw arall. Bydd y cwcis hyn yn parhau am flwyddyn.

Os byddwch chi’n mynd i’n tudalen fewngofnodi, byddwn yn gosod cwci dros dro i benderfynu a yw’ch porwr yn derbyn cwcis. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac mae’n cael ei waredu pan fyddwch chi’n cau eich porwr.

Pan fyddwch yn mewngofnodi, byddwn hefyd yn gosod sawl cwci i gadw eich gwybodaeth mewngofnodi a’ch dewisiadau arddangos sgrin. Mae cwcis mewngofnodi yn parhau am ddau ddiwrnod, ac mae cwcis opsiynau sgrin yn parhau am flwyddyn. Os dewiswch “Cofiwch Fi”, byddwch chi’n aros wedi mewngofnodi am bythefnos. Os byddwch yn allgofnodi o’ch cyfrif, bydd y cwcis mewngofnodi yn cael eu tynnu.

Os ydych chi’n golygu neu’n cyhoeddi erthygl, bydd cwci ychwanegol yn cael ei gadw yn eich porwr. Nid yw’r cwci hwn yn cynnwys unrhyw ddata personol ac yn syml mae’n nodi ID post yr erthygl rydych chi newydd ei golygu. Mae’n dod i ben ar ôl 1 diwrnod.

Cynnwys wedi’i ymgorffori o wefannau eraill

Gall erthyglau ar y wefan hon ddeillio o gynnwys wedi’i fewnosod (e.e. fideos, delweddau, erthyglau, ac ati). Mae cynnwys wedi’i fewnosod o wefannau eraill yn ymddwyn yn yr un ffordd yn union â phe bai’r ymwelydd wedi ymweld â’r wefan arall.

Efallai y bydd y gwefannau hyn yn casglu data amdanoch chi, yn defnyddio cwcis, yn ymgorffori olrhain trydydd parti ychwanegol, ac yn monitro eich rhyngweithio â’r cynnwys wedi’i ymgorffori hwnnw, gan gynnwys olrhain eich rhyngweithio â’r cynnwys wedi’i ymgorffori os oes gennych gyfrif ac wedi mewngofnodi i’r wefan honno.

Share this page