PARTNERIAETH GYDA CHYMORTH CANSER MACMILLAN

Rydym yn rhan o bartneriaeth gyda Chymorth Canser Macmillan ar draws y DU a fydd yn cynorthwyo i wella’r gefnogaeth sydd ar gael i’r rheiny sy’n byw â chanser mewn ardaloedd gwledig.

Fel rhan o’r bartneriaeth hon, bydd FCN Cymru yn gweithio’n agos gyda Chymorth Canser Macmillan, gan gynnwys codi ymwybyddiaeth mewn cymunedau gwledig o arwyddion a symptomau canser, ac adeiladu pontydd atgyfeirio i ac o wasanaethau Macmillan.

Gall ffermwyr, gweithwyr fferm, a phobl sy’n byw mewn cymunedau gwledig gael mynediad is at wasanaethau a chefnogaeth canser oherwydd natur eu gwaith, ac oherwydd eu bod yn byw bywyd gwledig mewn ardaloedd anghysbell yn aml.

Gall ffermwyr fod mewn perygl arbennig o gael rhai mathau o ganser, fel canser y croen, canser y brostad, neu ganserau a achosir gan aramlygiad i garsinogenau .

Gall ganser effeithio ar fusnes teuluol a all gyflogi llawer o bobl, a gall gael effaith sylweddol ar unigolyn a’i deulu – gan gynnwys eu sefyllfa tai, a theulu estynedig, neu anghenion disymwth lles anifeiliaid.

Gellir cysylltu â FCN yn gyfrinachol ar 03000 111 999 o 7yb tan 11yh bob diwrnod o’r flwyddyn.

Siaradwch â pherson llawn cydymdeimlad sy’n deall bywyd ffermio.

Mae llinell gymorth Macmillan ar gael saith diwrnod yr wythnos o 8yb tan 8yh, 0808 808 00 00.

Os hoffech chi, neu’ch sefydliad weithio gyda ni i gynorthwyo gyda’r gefnogaeth i bobl â chanser mewn cymunedau ffermio/gwledig, e-bostiwch falmai@fcn.org.uk

Adnoddau

Share this page