IECHYD

I siarad â rhywun sy’n dangos cydymdeimlad ac yn deall ffermwyr a bywyd gwledig:

This image has an empty alt attribute; its file name is A-Farmer-Health-1024x682.jpg

FFONIWCH 03000 111 999 

Bydd galwadau’n cael eu hateb yn bersonol rhwng 7am a 11pm bob dydd o’r flwyddyn

Mae angen cymorth arni gyda’r canlynol:

  • Straen
  • Iselder
  • Teimlo’n ynysig
  • Salwch tymor hir
  • Damweiniau
  • Dibyniaeth ar Alcohol a Chyffuriau

Sut gall FCN eich helpu chi gyda phroblemau iechyd:

Straen

Wrth i’r problemau gynyddu ac i’r atebion ymddangos fel pe baen nhw’n anoddach eu cael, bydd straen meddyliol yn ychwanegu at yr anawsterau. Gall hyn olygu ei bod yn anodd iawn gwneud y penderfyniad busnes symlaf hyd yn oed.

Iselder

Wrth i’r straen gynyddu, gallwch deimlo’n fwy a mwy anobeithiol a diamddiffyn. Mae hyn yn effeithio ar iechyd meddwl ac iechyd corfforol, ac yn gallu effeithio ar allu rhywun i wneud penderfyniadau.

Teimlo’n ynysig

Tra bo llawer o bobl sy’n byw mewn ardaloedd trefol yn crefu am lonyddwch a heddwch cefn gwlad, maen nhw’n anghofio bod ffermio yn swydd saith diwrnod yr wythnos ac mai ychydig iawn o gyfleoedd sydd i gael bywyd cymdeithasol neu hyd yn oed sgwrs gyda chymydog. Mae ychwanegu unigrwydd at eich problemau yn ei gwneud hi’n anoddach delio â nhw.

Salwch tymor hir

Mae delio â salwch tymor hir yn her ynddi’i hun. Mae’n golygu llawer o waith rheoli a chynllunio i gadw’r busnes i fynd yn ôl eich dymuniad ac i chi allu teimlo eich bod yn gallu cynnig rhywbeth o hyd.

Damweiniau

Mae pawb yn gwybod bod ffermio’n alwedigaeth beryglus ac er bwriadau da pawb, mae damweiniau’n digwydd. Mae’r canlyniadau yn ofnadwy i’r unigolyn dan sylw ond mae’n effeithio’n uniongyrchol hefyd ar y ffordd y bydd y busnes yn cael ei gynnal a’i reoli.

Dibyniaeth ar alcohol neu gyffuriau

Nid dim ond problem i bobl ifanc yng nghanol dinasoedd yw hyn. Mae hon yn broblem real a pheryglus pwy bynnag ydych chi, faint bynnag yw eich oed a lle bynnag rydych chi’n byw.

Os byddwch chi’n adnabod arwyddion perygl y problemau a restrir (uchod) neu os ydych chi wedi sylwi ar yr arwyddion hyn ar rywun rydych chi’n ei adnabod, mae’n rhaid i chi wneud rhywbeth.

Cofiwch:

Os byddwch chi’n adnabod arwyddion perygl y problemau a restrir (uchod) neu os ydych chi wedi sylwi ar yr arwyddion hyn ar rywun rydych chi’n ei adnabod, mae’n rhaid i chi wneud rhywbeth.

Gweithredwch nawr. Bydd gwirfoddolwyr FCN yn gwrando ac yn rhoi cefnogaeth. Does dim modd iddyn nhw gynnig atebion i wella pob cur ond byddan nhw’n gallu eich tywys yn y cyfeiriad cywir a bod yno wrth eich ochr wrth i chi gymryd y camau i wella.

Mae llawer gormod o ffermwyr yn teimlo nad ydyn nhw’n gallu gweld dyfodol iddyn nhw eu hunain ac yn cael eu hunain mewn sefyllfa lle maen nhw’n ystyried lladd eu hunain. Os ydych chi’n ei chael yn anodd, gadewch i ni eich helpu NAWR, cyn i chi gyrraedd y pwynt yma.

Ffoniwch ein llinell gymorth 03000 111 999 – efallai y byddwn ni’n gallu eich helpu.

Mae pob galwad i’r llinell gymorth yn gyfrinachol, a pha bynnag anawsterau sy’n eich wynebu, y cam cyntaf yw siarad â rhywun.

Share this page