GWIRFODDOLI GYDA FCN

Er bod FCN yn gweithredu ledled Cymru a Lloegr a bod pob gwirfoddolwr yn rhan o rwydwaith cenedlaethol, mae’r rhan fwyaf o wirfoddolwyr yn gweithio o fewn grŵp sirol, ar lefel leol. Bydd angen gwybodaeth a chysylltiadau amaethyddol lleol a rhanbarthol da ar wirfoddolwyr er mwyn cefnogi cleientiaid. Arweinir pob grŵp gan Gydlynydd a darperir gofal bugeiliol rhagweithiol i wirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith achos gan gaplan grŵp sirol. Mae gwirfoddolwyr yn rhoi o’u hamser i FCN, cymaint neu gyn lleied bob mis ag y dymunant.

Ffyrdd y gallwch chi wirfoddoli:

Gweithiwr Achos

Bydd y Cydlynydd Sirol yn neilltuo achos i chi sy’n briodol i’ch profiad ac yn eich ardal leol, gan eich briffio mor llawn â phosibl, yn gyfrinachol, am amgylchiadau’r cleient. Yna, byddwch yn trefnu ymweliad ac yn dechrau’r broses gyfeillio, gan ddarganfod beth yw’r materion sy’n effeithio ar y cleient a gweithio trwyddynt gyda’ch gilydd, tuag at eu datrys. Darperir hyfforddiant ymsefydlu a darperir llawlyfr cynhwysfawr sy’n cynnwys gwybodaeth amhrisiadwy. Mae cefnogaeth fugeiliol i wirfoddolwyr FCN ar gael yn barhaus.

Gwirfoddolwr Llinell Gymorth

Yn aml, gwirfoddolwr llinell gymorth yw’r pwynt cyswllt cyntaf gyda FCN ac mae empathi, tosturi a phen clir i gasglu gwybodaeth yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Mae gwirfoddolwyr y llinell gymorth yn dod yn rhan o amserlen wythnosol ac mae’n ofynnol iddynt dreulio shifft pedair awr gyda mynediad i ffôn. Caiff galwadau i rif ffôn llinell gymorth genedlaethol FCN eu dargyfeirio i’r ffôn hwn. Darperir hyfforddiant cynefino a darperir llawlyfr cynhwysfawr sy’n cynnwys gwybodaeth amhrisiadwy. Mae cefnogaeth fugeiliol i wirfoddolwyr FCN ar gael yn barhaus.

Caplan

Mae pob grŵp sirol yn penodi Caplan i ddarparu cymorth ysbrydol, bugeiliol ac emosiynol i wirfoddolwyr. Mae caplaniaid yn aelodau rheolaidd o enwad Cristnogol a gallant fod naill ai’n weinidog ordeiniedig o unrhyw enwad neu’n berson lleyg y mae’r Grŵp yn cydnabod ei sgiliau ar gyfer y rôl.

Ysgrifennydd

Bydd ysgrifennydd da yn rhyddhau’r Cydlynydd o’r rhan fwyaf o’r gwaith gweinyddol sy’n ymwneud â chyfarfodydd grŵp, paratoi a chylchredeg agendâu cytûn, cofnodion a gohebiaeth grŵp arall, gan sicrhau bod yr holl wirfoddolwyr yn eu derbyn, yn ogystal â gwybodaeth arall sy’n ymwneud â gweithgareddau FCN. Bydd disgwyl hefyd i’r ysgrifennydd ymdrin ag unrhyw ohebiaeth arall ar gyfer y grŵp, er enghraifft, helpu’r Cydlynydd neu’r Cadeirydd i drefnu siaradwr ar gyfer cyfarfodydd grŵp neu ddigwyddiadau hyfforddi.

Codwr Arian

Ydych chi’n godwr arian naturiol? Ydych chi’n mwynhau trefnu digwyddiadau? A oes gennych chi syniadau newydd a llawn dychymyg ar gyfer cynhyrchu arian neu efallai y byddech yn barod i ysgwyd tun? Os yw unrhyw un o’r gweithgareddau hyn yn apelio, yna byddem wrth ein bodd yn clywed gennych! Mae FCN yn gweithio’n galed i gadw ei gostau mor isel â phosibl, ond mae angen arian arnom i sicrhau bod y llinell gymorth yn parhau i fod ar gael bob dydd a bod gwirfoddolwyr FCN yn gallu teithio i gefnogi’r rheini sydd eu hangen – waeth pa mor ynysig ydyn nhw.

Hyrwyddo a Chyhoeddusrwydd Lleol

Mae gan FCN stori hyfryd i’w hadrodd – ac efallai y gallwch chi ein helpu ni i’w hadrodd! Efallai bod gennych chi ddawn trin geiriau, cysylltiadau da â’r wasg leol a’r cyfryngau, neu’r gallu i siarad â grwpiau? Beth bynnag fo’ch cryfder hyrwyddo neu gyhoeddusrwydd, a fyddech cystal ag ystyried ei ddefnyddio i helpu i hysbysu’r cyhoedd ynghylch pwy a beth yw pwrpas FCN – rhaid bod pobl yn gwybod am FCN cyn y gallwn ni eu helpu nhw!

Darllenwch pam y dewisodd ein gwirfoddolwyr roi eu hamser i wirfoddoli gyda FCN:

Cofrestrwch heddiw i ddangos eich diddordeb mewn gwirfoddoli!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i’r FCN, llenwch y ffurflen isod neu anfonwch e-bost at help@fcn.org.uk. Byddwn yn ceisio eich ateb yn ôl o fewn 48 awr.

    Dywedwch pa rolau gwirfoddoli sydd o ddiddordeb i chi (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
    Gweithiwr achosGwirfoddolwr ar y Llinell GymorthCaplanPerson Codi ArianCyhoeddusrwydd a Hyrwyddo’n Lleol

    Share this page