GWIRFODDOLI GYDA FCN

Er bod FCN yn gweithio ar hyd a lled Cymru a Lloegr a bod pob gwirfoddolwr yn rhan o rwydwaith cenedlaethol, mae’r rhan fwyaf o’r gwirfoddolwyr yn gweithio mewn grŵp sirol, ar lefel leol. Bydd angen i wirfoddolwyr gael cysylltiadau a gwybodaeth dda yn lleol ac yn rhanbarthol er mwyn gallu cefnogi cleientiaid. Mae Cydlynydd yn arwain pob grŵp, ac mae caplan grŵp sirol yn cynnig gofal bugeiliol rhagweithiol i wirfoddolwyr sy’n gwneud gwaith achosion. Mae gwirfoddolwyr yn rhoi eu hamser i FCN o’u gwirfodd, gan roi cymaint neu gyn lleied bob mis yn ôl eu dewis. Mae sawl ffordd wahanol i chi wirfoddoli.

Ffyrdd i chi wirfoddoli:

Gweithiwr achos 

Bydd y Cydlynydd Sirol yn neilltuo achos i chi sydd yn eich ardal ac sy’n briodol i’ch profiad. Bydd yn rhoi cymaint o wybodaeth ag y bo modd i chi, yn gyfrinachol, am amgylchiadau’r cleient. Wedyn, gallwch drefnu ymweliad a dechrau’r broses gyfeillio (“cerdded gyda”), i weld beth sy’n effeithio ar y cleient a gweithio ar y rheini gyda’ch gilydd, i gael ateb i’r broblem. Mae hyfforddiant cynefino yn cael ei ddarparu yn ogystal â llawlyfr cynhwysfawr sy’n cynnwys gwybodaeth werthfawr. Mae cymorth bugeiliol ar gael bob amser i wirfoddolwyr FCN sy’n gwneud gwaith achos.

Gwirfoddolwr ar y Llinell Gymorth

Gwirfoddolwr sy’n rhoi cymorth ar y llinell ffôn yw’r pwynt cyswllt cyntaf â FCN yn aml iawn, ac mae dangos empathi a thosturi a bod â phen clir i gasglu gwybodaeth yn hanfodol ar gyfer y rôl hon. Bydd y gwirfoddolwr ar y llinell gymorth yn dod yn rhan o’r rota wythnosol ac mae angen i’r unigolyn yma dreulio shifft pedair awr a bod â mynediad at ffôn. Bydd galwadau i rif ffôn llinell gymorth genedlaethol FCN yn cael eu dargyfeirio i’r ffôn yma. Mae hyfforddiant cynefino yn cael ei ddarparu yn ogystal â llawlyfr cynhwysfawr sy’n cynnwys gwybodaeth werthfawr. Mae cymorth bugeiliol ar gael bob amser i wirfoddolwyr FCN sy’n helpu ar y llinell gymorth.

Caplan

Mae pob grŵp sirol yn penodi Caplan i gynnig cefnogaeth ysbrydol, fugeiliol ac emosiynol i wirfoddolwyr.  Mae caplaniaid yn aelodau o enwad Cristnogol sy’n addoli’n rheolaidd. Gallen nhw fod yn weinidog sydd wedi’i ordeinio o unrhyw enwad neu’n rhywun lleyg mae’r Grŵp yn ystyried bod eu sgiliau’n briodol ar gyfer y rôl.

Ysgrifennydd

Bydd ysgrifennydd da yn cynorthwyo’r Cydlynydd gan wneud y rhan fwyaf o’r gwaith gweinyddol sy’n berthnasol i gyfarfodydd y grŵp, paratoi a chylchredeg agendâu, cofnodion a mathau eraill o ohebiaeth gan y grŵp, gan wneud yn siŵr bod pob gwirfoddolwr yn cael yr wybodaeth hon a mathau eraill o wybodaeth sy’n ymwneud â gweithgareddau FCN. Disgwylir i’r ysgrifennydd ddelio hefyd ag unrhyw ohebiaeth arall ar gyfer y grŵp, er enghraifft, helpu’r Cydlynydd neu’r Cadeirydd i drefnu siaradwr ar gyfer cyfarfod grŵp neu ddigwyddiad hyfforddi.

Person Codi Arian 

Ydych chi’n dda am godi arian wrth reddf? Ydych chi’n mwynhau trefnu digwyddiadau? Oes gennych chi syniadau newydd a dychymyg da i godi arian neu efallai y byddech chi’n fodlon ysgwyd bwced? Os oes unrhyw un o’r gweithgareddau hyn yn apelio i chi, cysylltwch â ni! Mae FCN yn gweithio’n galed i gadw’r costau yn isel ond mae angen arian drwy’r amser i wneud yn siŵr bod y llinell gymorth dros y ffôn yn parhau i fod ar gael bob dydd, a bod gwirfoddolwyr FCN yn gallu teithio i gefnogi’r rheini sydd angen eu cymorth – ni waeth pa mor anghysbell yw’r rheini.

Cyhoeddusrwydd a Hyrwyddo’n Lleol

Mae gan FCN stori wych i’w dweud – ac efallai y gallwch chi ein helpu ni i’w hadrodd! Efallai eich bod yn dda am drin geiriau, neu fod gennych gysylltiadau da â’r wasg leol a’r cyfryngau. Neu efallai eich bod yn un da am siarad â grwpiau. Beth bynnag yw eich cryfder ym maes hyrwyddo neu gyhoeddusrwydd, efallai gallwch ystyried defnyddio hyn i helpu i roi gwybod i’r cyhoedd am beth yw FCN a’r hyn mae’n ei wneud. Dim ond os bydd pobl yn gwybod am FCN y gallwn roi’r cymorth i’r rheini sydd ei angen!

Cofrestrwch heddiw i ddangos eich diddordeb mewn gwirfoddoli!

Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli i’r FCN, llenwch y ffurflen isod neu anfonwch e-bost at help@fcn.org.uk. Byddwn yn ceisio eich ateb yn ôl o fewn 48 awr.

    Dywedwch pa rolau gwirfoddoli sydd o ddiddordeb i chi (ticiwch bob un sy’n berthnasol)
    Gweithiwr achosGwirfoddolwr ar y Llinell GymorthCaplanPerson Codi ArianCyhoeddusrwydd a Hyrwyddo’n Lleol

    Share this page