GAIR O GYMERADWYAETH

Does dim modd i FCN chwifio ei hudlath a datrys pob problem, ond gallwn rannu’r baich, gallwn wrando a deall, a gallwn geisio darparu a dod â chymorth a chefnogaeth briodol. Dyma ambell stori go iawn a dyfyniadau gan bobl sydd wedi cael cymorth gan FCN (mae enwau wedi cael eu newid ac mae straeon wedi’u llunio gan ddefnyddio elfennau o achosion go iawn er mwyn cadw cyfrinachedd):

“Mae hi mor dda cael siarad â rhywun sy’n deall, rhywun nad oes arna i arian iddo, rhywun sydd ddim yn gwneud i mi deimlo mai fy mai i yw popeth.”

Peter, Ffermwr, Swydd Efrog

“Cyn i FCN ddod i weld John, roedd yn dangos arwyddion o straen mawr. Roedd cydymdeimlad ac agwedd ymarferol FCN yr union beth a oedd ei angen arno. Erbyn hyn, mae pethau ar y fferm lawer gwell. Rydw i’n ddiolchgar iawn am yr hyn a wnaeth FCN.”

Milfeddyg Fferm, De Cymru

“Ar ôl i’m gŵr ladd ei hun, cefais gymorth gan FCN. Fe drefnon nhw i mi gael cymorth gan RABI a chynllun tai Addington. Mae pob un ohonyn nhw’n wych a hebddyn nhw, ni fyddwn i yma.”

Gill, Gwraig ffermwr, Dyfnaint

“Mae FCN wedi bod yn help mawr i mi ac yn gyfaill, yn rhoi cefnogaeth wybodus a dangos cydymdeimlad, a bob amser yn rhoi o’u hamser i siarad.”

Jim a Sue, Ffermwyr, Northumberland

“Pan oeddwn i’n dioddef gyda straen, anfonodd y meddyg fi at gwnselydd ond wnaeth hynny ddim gwahaniaeth. Mae FCN wedi llwyddo! Mae gennym broblemau o hyd gyda phartneriaeth fusnes y fferm ond mae FCN wedi bod yn gyfryngwr ac wedi helpu’r sefyllfa drwy fod yn sensitif ac yn ddiduedd”

David, Ffermwr, Suffolk

Mae astudiaethau achos yn ffordd wych o helpu i hyrwyddo’r gwaith a wnawn yn y gymuned ffermio. Mae pob achos FCN yn cael ei drin yn gyfrinachol, ond rydym bob amser yn chwilio am bobl sy’n fodlon rhannu eu stori am gael cymorth gan FCN. Os ydych chi’n fodlon rhannu eich stori, cysylltwch ag Alex Phillimore: alex@fcn.org.uk

Share this page