FFERM

I siarad â rhywun sy’n dangos cydymdeimlad ac yn deall ffermwyr a’r bywyd gwledig:

FFONIWCH 03000 111 999

Bydd galwadau’n cael eu hateb yn bersonol rhwng 7am a 11pm bob dydd o’r flwyddyn

Mae angen cymorth arna i gyda’r canlynol:

  • Iechyd anifeiliaid
  • Lles anifeiliaid
  • EID/BCMS a phasbort anifeiliaid
  • Ffermio tir âr

Sut gall FCN helpu gyda materion ffermio:

Iechyd anifeiliaid

I ffermwyr, eu hanifeiliaid yw eu bywyd, nid dim ond sail i’w busnes. Mae’n fater hefyd o ymfalchïo yn safon yr anifeiliaid yn ogystal â’r ffordd maen nhw’n cael eu magu a’u cadw. Mae problemau iechyd yn y stoc yn fygythiad i’r busnes ac yn rhywbeth anodd i ddelio ag ef yn bersonol. Mae delio â’r problemau hyn yn gallu bod yn haws gyda chefnogaeth gan rywun sy’n deall yr anawsterau sy’n codi.

Lles anifeiliaid

Er gwaethaf bwriadau da, mae gorfod delio â phroblemau ac anawsterau eraill yn gallu effeithio ar ofalu am y stoc. Pan fydd pobl o’r tu allan yn camu i mewn, mae’n naturiol i chi fod yn amddiffynnol a hyd yn oed gwrthod bod y broblem yn bodoli; y gwir yw, os nad yw rhywbeth yn iawn, mae angen rhoi sylw i hyn. Mewn achosion sy’n effeithio ar les anifeiliaid, gall gwirfoddolwr o FCN eich helpu chi i gael pethau’n ôl i drefn; does dim rheswm i chi ddelio â phroblemau lles anifeiliaid ar eich pen eich hun.

EID/BCMS a phasbort anifeiliaid

Mae dal i fyny gyda’r holl reoliadau a’r gwaith papur yn her ynddi’i hun heb sôn am yr holl bethau eraill i boeni amdano. Weithiau, mae amgylchiadau’n codi sy’n eich atal chi rhag gorffen y gwaith papur ac mae’n hawdd meddwl bod modd ei adael tan nes ymlaen pan fydd mwy o amser. Yn y pendraw, mae’r dasg yn cyrraedd pwynt lle nad oes dim rheolaeth, ac mae gwybod lle mae dechrau yn broblem ynddi’i hun. Mae cael rhywun wrth eich ochr yn gallu gwneud gwahaniaeth mawr i fynd i’r afael â’r broblem ar unwaith a sicrhau nad yw’n digwydd eto.

Ffermio Tir Âr

Nid dim ond ffermwyr anifeiliaid sy’n wynebu problemau. Rydym yn gwybod bod ffermwyr tir âr ar drugaredd cyson yr hinsawdd, ac mae sychder, llifogydd, rhew, a chlefydau’n gallu gwneud llanast o’r cnydau a’r tir. Mae hyn yn gallu effeithio o ddifrif ar incwm ac ar y gallu i gadw rheolaeth ar faterion ariannol. Mae’r rhain yn broblemau cyffredin, ac mae siarad amdanyn nhw a chreu cynllun gweithredu yn gallu helpu i liniaru’r pryder.

Cofiwch:

Oes unrhyw un o’r pethau hyn eich poeni chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn y byd ffermio? Efallai hefyd fod problemau eraill nad ydym wedi sôn amdanyn nhw yma ac yr hoffech chi siarad â rhywun yn eu cylch.

Ffoniwch ein llinell gymorth 03000 111 999 – efallai y byddwn ni’n gallu eich helpu.

Share this page