FarmWell Wales/FarmWell Cymru

Gall cynllunio ar gyfer y dyfodol fod yn broses frawychus, yn enwedig ym myd ffermio lle mae cymaint o newid yn digwydd. Mae’r rhyngrwyd wedi agor y drws i gyfoeth o wybodaeth, ond i’r rheini nad ydynt yn dda iawn gyda chyfrifiaduron neu sy’n gweithio ar eu pen eu hunain, gall fod yn anodd gweld yn glir. Dyma lle gall FarmWell eich helpu.

Hyb adnoddau newydd ar-lein y Rhwydwaith Cymuned Ffermio yw FarmWell, ac mae’n llawn gwybodaeth ddefnyddiol i sicrhau eich bod chi a’ch busnes fferm yn aros yn gryf drwy gyfnodau o newid ac i’ch helpu chi i gynllunio’n gadarnhaol ar gyfer y dyfodol.

Gallwch ddefnyddio FarmWell am ddim ac mae ganddo dri amcan clir:

Cadernid busnes

Eich helpu chi i ddatblygu eich busnes fferm a’i gadw’n gadarn drwy gyfnodau o newid. Mae FarmWell yn darparu dolenni i’r ffynonellau gwybodaeth mwyaf defnyddiol a hawdd eu defnyddio ar draws pob agwedd ar fusnes fferm, lle gallwch ddod o hyd i’r ffeithiau i’ch helpu chi i gynllunio’n llwyddiannus ac yn effeithlon.

Cadernid personol

Eich helpu chi, eich teulu a’ch staff i fod yn gadarn drwy gyfnodau o newid. Mae FarmWell yn cynnwys dolenni, cyngor a chymorth i’ch helpu chi, gyda’r bwriad o ddatblygu deallusrwydd emosiynol a chorfforol cryfach, gan gynnal amgylchedd gwaith diogel ac iach.

Cymorth

Canllawiau ar sut gallwch chi gael mynediad at gymorth a mentora ychwanegol, o safbwynt personol a busnes, os bydd angen hynny arnoch.

Ewch ati i ddefnyddio FarmWell heddiw er mwyn datblygu eich cadernid personol chi a’ch busnes.

Y Rhwydwaith Cymuned Ffermio sy’n berchen ar FarmWell ac yn ei reoli. Os nad ydych chi’n gallu dod o hyd i’r hyn rydych chi’n chwilio amdano ar FarmWell, ffoniwch linell gymorth y Rhwydwaith Cymuned Ffermio ar 03000 111999. Mae ein llinell gymorth ar agor rhwng 7am ac 11pm bob dydd o’r flwyddyn.

Share this page