EIN HANES

Yn yr 1980au a’r 1990au, gwelwyd dirywiad mawr yn ffortiwn ffermwyr, yn sgil prisiau isel nwyddau. Arweiniodd hyn hefyd at gynnydd mawr yn nifer y ffermwyr a laddodd eu hunain.


Llinell Amser Logo FCN


O ganlyniad i hyn, cafodd FCN ei sefydlu ym 1995 gan Christopher Jones MBE, sy’n Llywydd Anrhydeddus y sefydliad erbyn hyn. Cafodd ei sefydlu fel menter ar y cyd gyda’r Agricultural Christian Fellowship (ACF) a Germinate: The Arthur Rank Centre. Cafodd ei sefydlu o dan yr enw The Farm Crisis Network

Yn 2001, gwelwyd 2,000 o achosion o glwy’r traed a’r genau mewn ffermydd yng Nghymru a Lloegr. Cafodd dros 10 miliwn o anifeiliaid eu lladd a chollwyd miloedd o fusnesau a swyddi o ganlyniad. Arweiniodd hyn at nifer gynyddol o achosion hunanladdiad yn y diwydiant ffermio.

Roedd FCN yn allweddol yn y gwaith o gefnogi ffermwyr yn ystod achosion o’r clwy, ac roedd rhai gwirfoddolwyr yn gweithio diwrnodau 18 awr. Daeth fwy o bobl yn ymwybodol o waith FCN, gan arwain at recriwtio mwy yn yr elusen. Cafodd FCN fwy o gyllid, gan roi cyfle i ddatblygu’r llinell gymorth genedlaethol.

Rhwng 2002 a 2008, dechreuodd yr elusen dyfu. Roedd y brif swyddfa ar fferm Christopher Jones yn West Haddon, a phenodwyd Helen Bagwell yn ddirprwy gyfarwyddwr. Gwelwyd cynnydd yn nifer y gwirfoddolwyr ac yn nifer yr achosion a oedd yn cael eu cyfeirio at yr elusen, ac ysgogodd hyn yr elusen i fod yn fwy effeithlon a gwella ei phrosesau.

Rhwng 2008 a 2011, roedd dros 300 o wirfoddolwyr, ac fe gafodd Sarah Brown ei phenodi’n Cyfarwyddwr Gweithredol hefyd.

Yn 2011 cafodd Charles Smith ei benodi’n Brif Swyddog Gweithredol FCN. Gwelwyd cysylltiadau’n datblygu a daeth sawl corff llywodraeth a chyrff amaethyddol yn rhan o’r Gwaith.

Yn 2013 newidiodd Farm Crisis Network ei enw i The Farming Community Network. Roedd pwyslais mawr wedyn ar godi arian a chyfathrebu, gan ddatblygu FCN i fod yn elusen uchel ei pharch yn y sector ffermio a’r sector gwirfoddol.

Heddiw

Ym mis Ionawr 2020, yn dilyn ymddeoliad Charles Smith, penodwyd Jude McCann yn Brif Swyddog Gweithredol. Wrth i’r elusen ddathlu 25 mlynedd ers iddi gychwyn, mae wedi datblygu o fod yn ymateb i ffermwyr mewn argyfwng i fod yn wasanaeth cymorth llawer mwy rhagweithiol sy’n annog ffermwyr i ofyn am gymorth cyn i’w sefyllfa waethygu.

Nod FCN yn awr yw canolbwyntio llawer mwy ar helpu i feithrin cadernid personol a chadernid busnes y rheini sy’n troi atom am gymorth. Gyda hyn mewn golwg, ym mis Medi 2019, aethom ati i lansio menter newydd sbon o’r enw FarmWell.

Canolfan adnoddau un-stop ar-lein yw FarmWell i’ch helpu chi a’ch busnes fferm aros yn gryf ac yn gadarn. Mae FarmWell yn cynnig llawer o wybodaeth bwysig o amrywiaeth eang o ffynonellau. Mae ar gael yn rhad ac am ddim, ac mae tri nod iddi:

  • I gadw eich busnes fferm yn gadarn drwy unrhyw newid
  • I’ch helpu chi, eich teulu a’ch staff i aros yn gadarn drwy unrhyw newid
  • I roi cymorth a chefnogaeth i unrhyw un sydd angen hynny

Gallwch ddechrau defnyddio FarmWell drwy fynd i farmwell.wales & farmwell.cyrmu

Share this page