EIN CENHADAETH A’N HETHOS

Ein Cenhadaeth

I fod yn bwynt cyswllt cyntaf i bawb yn y gymuned ffermio sydd angen cymorth bugeiliol ac ymarferol, gan ganolbwyntio’n arbennig ar ffermwyr a theuluoedd ffermio.

Ein Hethos

Mae FCN yn elusen Gristnogol a gafodd ei seilio ar werthoedd Cristnogol. Mae ethos Cristnogol cryf yn sail i’n gwaith yn y gymuned ffermio. Yr ethos hwn sy’n ysgogi llawer o’n gwirfoddolwyr wrth helpu i wasanaethu’r gymuned ffermio. Maen nhw’n defnyddio’r enghraifft o Iesu Grist, ar ôl iddo atgyfodi, yn cerdded gyda’r disgyblion ar y ffordd i Emaus (Luc 24:13-35). Bydd gwirfoddolwyr FCN yn ‘cerdded gyda’ phobl sy’n ffermio ac yn eu cefnogi wrth iddyn nhw geisio datrys eu problemau, beth bynnag y bo’r rheini.

Nid ydym yn efengylu nac yn feirniadol yn ein gwaith. Bydd ein gwirfoddolwyr yn cefnogi unrhyw un sydd angen cymorth, ni waeth beth yw eu cefndir, galwedigaeth neu gredoau. Byddwn hefyd yn croesawu unrhyw un sy’n frwd dros gefnogi’r gymuned ffermio ym Mhrydain i fod yn wirfoddolwr.

Does dim rhaid i chi fod yn Gristion ymroddedig i fod yn wirfoddolwr. Yr oll rydym ni’n ei ofyn yw eich bod yn deall gwerthoedd Cristnogol yr elusen.

Ewch i’n tudalen gwirfoddolwyr i ddysgu mwy am y rolau sydd ar gael.

Share this page