CORFFORAETHOL

Rydym yn croesawu’r cyfle i weithio ochr yn ochr â busnesau a sefydliadau yn y cymunedau gwledig lle rydym ni’n gweithio ac yn byw ynddyn nhw.

Drwy gefnogi FCN, bydd eich busnes ac aelodau staff yn gallu gwneud gwahaniaeth cadarnhaol i fywydau ffermwyr a’u teuluoedd. Gyda’n cymuned ffermio, gallwn helpu i siapio dyfodol cryfach, mwy cadarnhaol a chadarn i amaethyddiaeth Prydain.

Partneriaid corfforaethol FCN

Mae FCN yn gweithio gyda sawl sefydliad amaethyddol ac asiantaethau’r llywodraeth, ac yn cael cefnogaeth ganddyn nhw. Mae’r rhain yn cynnwys:

This image has an empty alt attribute; its file name is corporates-1.jpg

Pum rheswm dros gefnogi FCN…

 1. Mae pawb angen rhywun i siarad gyda nhw. Ond mae’n anodd gofyn am gymorth. Dydy ffermio ddim yn ffordd hawdd o fyw. Mae’n alwedigaeth unig heb fawr ddim o seibiant na gwyliau. Mae ffermwyr yn delio hefyd â helbulon bywyd teuluol, fel profedigaethau, salwch, unigrwydd, anghydfodau a blinder.
 2. Cefnogwch eich staff a chleientiaid. Gall ein tîm weithio gyda chi i hyrwyddo lles meddyliol cadarnhaol a chynyddu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth ynghylch materion iechyd meddwl fel gorbryder, iselder a dementia yn ein cymunedau gwledig, gan rannu adnoddau a chyfeirio at wasanaethau lleol.
 3. Rhowch anogaeth i staff gymryd rhan a chymell eich tîm. Ewch ati i wella’r broses meithrin tîm a mwynhewch wrth gefnogi achos gwych a chodi arian i helpu i gefnogi ffermwyr a’u teuluoedd. Gallwn eich helpu drwy gynnig syniadau, deunyddiau a chyhoeddusrwydd ar gyfer eich digwyddiadau.
 4. Mae The Farming Community Network yn uchel ei barch gan elusennau eraill, y gymuned fusnes wledig ac asiantaethau llywodraeth leol a chenedlaethol. Rydym yn gweithio ar bob lefel gyda’r gymuned ffermio gyfan.
 5. Mae ein tîm bach ond ymroddedig yn y swyddfa ar gael bob amser i helpu gyda’ch cynlluniau a’ch syniadau. Mae ein gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth ledled Cymru a Lloegr ac maen nhw bob tro’n fodlon dod draw i gwrdd â’ch tîm i siarad am y gwaith gwerthfawr a wnawn.

Mae croeso i chi siarad â ni am y ffyrdd eraill yr hoffech gynnwys ac ysbrydoli cwsmeriaid a staff. Gallwn helpu mewn amrywiol ffyrdd, gan gynnwys:

 • Heriau meithrin tîm
 • Helpu i greu calendr o ddigwyddiadau
 • Cyfleoedd i fod yn Llysgennad FCN gwirfoddol
 • Noddi a datblygu taflenni, deunyddiau neu raglenni
 • Helpu i drefnu digwyddiadau
 • Blychau casglu ar gownteri
 • Cylchlythyrau mewnol ac allanol
 • Cydnabod ymrwymiad a chyfraniad staff 
 • Cysylltiadau cyhoeddus a chyfathrebu
 • Lansio partneriaeth

I siarad mwy am weithio gyda FCN, cysylltwch â Vicki Beers, Rheolwr Partneriaethau Cenedlaethol FCN, ar 01788 510866 neu anfonwch neges at vicki@fcn.org.uk.

Share this page