BUSNES

I siarad â rhywun sy’n dangos cydymdeimlad ac yn deall ffermio a bywyd gwledig:

This image has an empty alt attribute; its file name is Help-with-business-1.png

FFONIWCH 03000 111 999 

Bydd galwadau’n cael eu hateb yn bersonol rhwng 7am a 11pm bob dydd o’r flwyddyn.

Mae angen cymorth arna i gyda’r canlynol:

  • Problemau gydag arian
  • Perthynas â’r banc
  • Materion tenantiaeth a/neu droi allan
  • Yr Asiantaeth Taliadau Gwledig (RPA)
  • Biwrocratiaeth
  • Partneriaethau Busnes

Sut gall FCN eich helpu chi a’ch busnes:

Problemau gydag arian

Mae ffermwyr hefyd yn teimlo effaith yr anawsterau ariannol sy’n effeithio ar y wlad gyfan. Y peth pwysig yw mynd i’r afael â’r problemau gynted ag y byddan nhw’n codi; ni fydd y problemau yn diflannu wrth eu hanwybyddu. Bydd gwirfoddolwr FCN yn treulio amser gyda chi yn gweld ymhle mae’r problemau ac yn cynnig cefnogaeth i chi wrth i chi fynd drwy’r broses o gael trefn ar bopeth eto.

Perthynas â’r banc

I unrhyw un sydd â sgiliau ac arbenigedd mewn magu anifeiliaid neu dyfu cnydau, mae meddwl am gyfarfod yn ffurfiol â chyfrifydd neu reolwr banc yn gallu bod yn anodd iawn. Gall gwirfoddolwyr FCN eich helpu i baratoi ar gyfer y cyfarfodydd hyn – rhoi trefn ar yr holl bapurau angenrheidiol, gwneud nodyn o bopeth rydych chi eisiau ei ddweud a’i drafod, penderfynu ar yr hyn rydych chi am ei gael o’r cyfarfod – ac, os hoffech chi, gall un o’n gwirfoddolwyr ddod gyda chi i’r cyfarfod, i fod yn gefn i chi ac i wneud yn siŵr nad ydych chi’n anghofio’r hyn rydych chi am ei gyflawni.

Materion tenantiaeth neu droi allan

Pan mae eich cartref yn dod gyda’r swydd, mae’n dorcalonnus meddwl am eich busnes yn methu. Wrth i chi wynebu sefyllfa lle gallai hyn ddigwydd, mae emosiynau’n fyw iawn ac mae’n anodd delio â phopeth heb gefnogaeth– dyma lle gall FCN helpu.

Bydd un o wirfoddolwyr FCN yn gallu gweithredu’n wrthrychol ac yn gallu eich helpu i gynllunio’r camau gweithredu gorau i chi a’ch teulu.

Yr Asiantaeth Taliadau Gwledig 

I sawl busnes fferm, mae’r Cynllun Taliad Sylfaenol, Cynllun Stiwardiaeth Cefn Gwlad a’r Cynllun Stiwardiaeth Amgylcheddol yn elfennau hollbwysig o incwm y fferm, ac yn gwneud gwahaniaeth rhwng gwneud elw a cholled ariannol enfawr. Nid oes gan FCN hudlath ond mae ein gwirfoddolwyr yn bobl wybodus ac yn brofiadol ym mhob agwedd ar ddelio â’r Asiantaeth Taliadau Gwledig. Maen nhw’n gallu cynnig cymorth a chefnogaeth gyda’r cymorthdaliadau hyn os nad yw pethau’n mynd gystal ag y dylen nhw.

Biwrocratiaeth 

Dydy’r ffaith eich bod chi’n gallu tyfu barlys ddim yn golygu eich bod yn gallu deall ffurflen y llywodraeth, ac mae’r fiwrocratiaeth yn gallu ymddangos yn ddiddiwedd ac yn gwbl annealladwy. Y broblem yw, does dim modd i chi anwybyddu hyn ac os byddwch chi’n ceisio gwneud hynny, bydd bywyd hyd yn oed yn fwy cymhleth. Bydd un o wirfoddolwyr FCN yn eistedd gyda chi ac yn eich helpu i ddatrys hyn. Mae’n syndod pam mor syml y gall hyn fod gydag ychydig o help llaw.

Partneriaethau Busnes

Does dim gwahaniaeth pa mor gadarn yw partneriaeth fusnes, daw amser weithiau pan fydd angen gwneud newidiadau. Gall hyn fod yn gyfnod anodd i bawb sy’n gysylltiedig ac mae’n bosib na fydd ffordd glir ymlaen. Gall un o wirfoddolwyr FCN fod wrth law i roi cymorth i bawb sy’n gysylltiedig ac i weithredu mewn rôl anfeirniadol i helpu i ddatrys yr anawsterau. Bydd y rhain yn amrywio ym mhob achos ond gallen nhw gynnwys materion yn ymwneud â phensiwn, eiddo neu olyniaeth (ewch i’r adran Teulu).

Cofiwch:

Oes unrhyw un o’r pethau hyn eich poeni chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod yn y byd ffermio? Efallai hefyd fod problemau eraill nad ydym wedi sôn amdanyn nhw yma ac yr hoffech chi siarad â rhywun yn eu cylch.

Ffoniwch ein llinell gymorth 03000 111 999 – efallai y byddwn ni’n gallu eich helpu.

Share this page