MODIWLAU HYFFORDDI NEWYDD I GEFNOGI IECHYD MEDDWL A LLESIANT FFERMWYR IFANC

Mae’r Rhwydwaith Ffermio Cymunedol (FCN), Ffederasiwn Cenedlaethol y Clybiau Ffermwyr Ifanc a Sefydliad DPJ yn cydweithio i gefnogi iechyd meddwl a llesiant ffermwyr ifanc drwy ddatblygu modiwlau hyfforddi newydd, sef Rural+.

Mae’r fenter hon, sef ‘Cefnogi’n Gilydd’, yn bosib diolch i gyllid Sefydliad Westminster, sy’n cael ei gadeirio gan Ddug Westminster.  Ei nod yw annog pobl ifanc mewn teuluoedd sy’n ffermio i gymryd camau cynnar ac i gynllunio ar gyfer y sialensiau a’r ailstrwythuro sy’n wynebu’r diwydiant ar hyn o bryd.

Mae Ffederasiwn Cenedlaethol y Clybiau Ffermwyr Ifanc a FCN wedi gweithio mewn partneriaeth i ddatblygu a chyflwyno hyfforddiant ymwybyddiaeth o iechyd meddwl i Glybiau Ffermwyr Ifanc yng Nghymru a Lloegr drwy’r modiwl Rural+ ers lansio’r prosiect yn 2013.

Cafodd yr enw Rural+ ei ddewis i annog pobl ifanc i deimlo’n bositif am fywyd gwledig ac i ddefnyddio’r rhwydwaith gwych o ffrindiau a’r gefnogaeth a ddaw o fod yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc. Syniad Cadeirydd Cenedlaethol y Cyngor (2013/14) Claire Worden oedd Rural+

Mae’r FCN, ynghyd â Ffederasiwn Cenedlaethol y Clybiau Ffermwyr Ifanc a Sefydliad DPJ yn cydweithio i ddatblygu’r modiwl hyfforddi iechyd meddwl newydd Rural+, sydd wedi’i anelu at aelodau CFfI 10-26 oed a myfyrwyr amaethyddol 16-25 oed sydd heb ddechrau eu lleoliad cyntaf neu rôl o fewn y diwydiant eto.

Mae’r hyfforddiant yn gydweithredol ac yn cael ei ddatblygu gyda ffermwyr ifanc, gweithwyr proffesiynol ifanc ym maes amaethyddiaeth a gwirfoddolwyr FCN a Sefydliad DPJ, i sicrhau ei fod yn berthnasol ac o fudd i ffermwyr ifanc.

Bydd yr hyfforddiant yn canolbwyntio ar ddeall straen a gorbryder, rheoli lles meddyliol eich hun; sut i siarad am iechyd meddwl; chwilio am gyngor a chefnogi eraill.

Mae’r pwyslais hwn ar ymwybyddiaeth o iechyd meddwl yn amserol. Mae FCN, elusen a mudiad gwirfoddol sydd â gwirfoddolwyr yng Nghymru a Lloegr wedi gweld cynnydd yng nghanran y galwadau i’w llinell gymorth (03000 111 999) o’r gymuned ffermio yn ystod y flwyddyn ddiwethafsy’n ymwneud ag elfen o iechyd meddwl, fel straen neu orbryder.

Yn y cyfamser, mae Sefydliad DPJ wedi gweld cynnydd yn y mynediad i gwnsela proffesiynol drwy ei wasanaeth Rhannu’r Baich (0800 587 4262) a galw uchel am ei Hyfforddiant Ymwybyddiaeth o Iechyd Meddwl.

Dywedodd Jude McCann, Prif Weithredwr Rhwydwaith Ffermio Cymunedol: “Daw’r hyfforddiant hwn ar adeg tyngedfennol i ffermio. Gyda newid sylweddol ac ail-strwythuro yn effeithio ar ffermwyr a theuluoedd sy’n ffermio ledled y DU, bydd cefnogi gwytnwch personol ffermwyr ifanc a chynnig hyfforddiant iechyd meddwl yn helpu i sicrhau eu bod yn meddu ar y wybodaeth, y ddealltwriaeth a’r offer sydd eu hangen i ffynnu a chreu dyfodol cynaliadwy mewn ffermio. Edrychwn ymlaen at gydweithio â Sefydliad DPJ a Ffederasiwn Cenedlaethol y Clybiau Ffermwyr Ifanc i gyflwyno’r hyfforddiant hwn, gan gydweithio i gefnogi’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr.”

Dywedodd Kate Miles, Rheolwr Elusen Sefydliad DPJ: “Rydyn ni’n gwybod bod y 12 mis diwethaf wedi bod yn arbennig o anodd i bobl ifanc. Rydyn ni wedi cefnogi llawer gyda phryderon ynglŷn â theimlo’n ynysig, gorbryder cymdeithasol ac addasu i astudio ar-lein ochr yn ochr â ffermio yn ogystal â chefnogi rhieni sydd â phryderon am eu plant. Rydyn ni’n falch iawn o fod wedi gweithio ochr yn ochr â Ffederasiwn Cenedlaethol y Clybiau Ffermwyr Ifanc a FCN i ddatblygu’r adnodd hwn a fydd yn gwella’r ddarpariaeth sydd ar gael i ffermwyr y dyfodol i’w helpu i ymdopi â’r sialensiau a allai eu hwynebu. Edrychwn ymlaen at gyflwyno’r hyfforddiant hwn a chyrraedd cymaint o bobl ifanc â phosib.

Dywedodd Richard Jeyes, Cadeirydd Fforwm Ieuenctid Ffederasiwn Cenedlaethol y Clybiau Ffermwyr Ifanc: “Bydd datblygiad modiwl hyfforddi Rural+ yn rhoi adnodd hollbwysig i Glybiau Ffermwyr Ifanc i gefnogi llesiant eu haelodau. 

“Gobeithio y bydd yr hyfforddiant hwn yn helpu i wella gwytnwch wrth i ni wynebu newidiadau mawr o fewn y diwydiant a phwysau ychwanegol yn sgil y pandemig. Rydym yn falch iawn o weithio gyda FCN a Sefydliad DPJ i ddatblygu hyfforddiant a fydd yn rhoi sgiliau allweddol i ffermwyr i’w helpu i reoli sialensiau’r dyfodol.” 

Dywedodd Dug Westminster, Cadeirydd Sefydliad Westminster: “Mae’n cael ei gydnabod yn eang bod gan y diwydiant ffermio rai o’r lefelau uchaf o broblemau iechyd meddwl o’i gymharu â sectorau eraill, eto i gyd, mae gormod o bobl yn dal i ddioddef poen tawel unigrwydd a theimlo’n ynysig, heb wybod sut na ble i gael help. Bydd Rural+ yn chwarae rhan hanfodol wrth alluogi’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr i fynd i’r afael â’r pwysau sy’n wynebu’r diwydiant gyda gwytnwch o’r newydd yn y blynyddoedd i ddod. Mae’n enghraifft wych o sut mae’r mentrau mwyaf positif i bobl ifanc fel arfer yn deillio o gydweithio  ymhlith sefydliadau o’r un anian a thrwy wrando ar leisiau pobl ifanc. Mae’r sector ffermio yn gymuned bwysig i ni gyd, p’un a ydych o gefndir gwledig ai peidio, ac mae arnom ddyled i’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr ifanc i roi’r cyfle gorau posib iddyn nhw lwyddo.”

Gyda chyfyngiadau Covid-19 dal ar waith, bydd yr hyfforddiant i ddechrau yn cael ei gyflwyno o bell gan hyfforddwyr profiadol Rural+, serch hynny, bydd modiwlau a gweithgareddau i glybiau ar gael nes ymlaen yn y flwyddyn.

Y bwriad yw cyflwyno’r modiwlau hyfforddi newydd cyntaf ym mis Ebrill.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â hyfforddiant Rural+, cysylltwch â Vicki Beers, Rheolwr Partneriaethau Cenedlaethol, ar vicki@fcn.org.uk

Share this page