RURAL CHARITY EXTENDS OUTREACH AND SUPPORT IN WALES

Farming support charity The Farming Community Network (FCN) has increased the availability of support to Welsh farmers and their families during this period of immense change in Welsh agriculture.

FCN has developed and launched a new ‘FCN Cymru’ brand, highlighting its commitment to supporting those living and working on farms in Wales.

FCN has also hired a new Development and Outreach Officer, William Shilvock (pictured), who is from Llyn Peninsula in North West Wales, near the town of Pwllheli.

Wil has experience within beef, sheep and dairy farming, and has a degree in Agriculture and Countryside Conservation from Aberystwyth University. Prior to joining FCN, Will worked for the National Trust as Assistant Farm Adviser in North Wales.

Wil’s role will involve helping to promote FCN Cymru throughout Wales and working with FCN volunteers across the country.

Wil said: “FCN offers a valuable service to the agricultural industry in times of difficulty. I hope that within my post as Development and Outreach Officer in Wales I can ensure more individuals are aware of the service and can benefit from what is available.”

These developments are timely, as FCN seeks to provide greater support for farmers and farming families during this period of immense change in Welsh agriculture. A survey conducted by FCN earlier this year showed that 9 in 10 anticipate a greater need for farming support organisations over the next five years.

FCN volunteers provide free, confidential, pastoral and practical support to anyone who seeks help, whatever their concern. FCN Cymru operates across the whole of Wales.

Every year more than 6,000 people across England and Wales benefit from FCN’s support and services.

FCN also provides a confidential national Helpline (03000 111 999) and e-Helpline (help@fcn.org.uk) which is open every day of the year, from 7am-11pm.

For 25 years, FCN has worked closely with the Welsh Government and other agencies and voluntary organisations to support the farming community and the wider industry through crises such as BSE, Swine Fever and Foot and Mouth.

FCN’s Patron, HRH The Prince of Wales, extended his patronage of FCN last year.

FCN works closely with the Wales Farm Support Group, led by the Welsh Government. Earlier this year FCN and the Wales Farm Support Group launched the bilingual FarmWell Wales (farmwell.wales) and FarmWell Cymru (farmwell.cymru) initiatives, which signpost useful resources and information for farmers in Wales.

Wil’s role will also involve promoting this important initiative, helping to connect farmers and industry representatives with the FarmWell Wales platform.

ENDS


ELUSEN WLEDIG YN YMESTYN CYMORTH A CHEFNOGAETH YNG NGHYMRU

Mae Rhwydwaith y Gymuned Ffermio (FCN) wedi ehangu y gefnogaeth sydd ar gael i ffermwyr Cymru a’u teuluoedd yn ystod y cyfnod yma o newid o fewn amaethyddiaeth yng Nghymru.

Mae brand newydd, “FCN Cymru”, wedi ei ddatblygu a’i lawnsio i danlinellu yr ymrwymiad tuag at unigolion sydd yn byw a gweithio ar ffermydd Cymru.

Mae’r FCN wedi cyflogi Swyddog Datblygu newydd, William Shilvock, sydd o ardal Pwllheli ym Mhenrhyn Llŷn yng Ngogledd Orllewin Cymru.

Mae gan William brofiad gyda gwartheg bîff, defaid a gwartheg llaeth, ac mae ganddo radd mewn Amaethyddiaeth a Chadwraeth Cefn Gwlad o brifysgol Aberystwyth. Cyn ymuno a’r FCN roedd yn gweithio i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol fel Cynghorydd Fferm Cynorthwyol yng Ngogledd Cymru.

Bydd rôl William yn cynnwys rhoi cymorth i hyrwyddo FCN Cymru trwy’r wlad a gweithio gyda gwirfoddolwyr FCN ar draws Cymru.

Dywedodd William “Mae FCN yn cynnig gwasanaeth hanfodol i’r diwydiant amaethyddol mewn amseroedd anodd ac ansicr. ‘Dwi yn gobeithio fel rhan o fy swydd fel Swyddog Datblygu yng Nghymru y gallaf sicrhau fod mwy o unigolion yn ymwybodol o’r gwasanaeth ac yn medru elwa o’r hyn sydd ar gael.”

Mae’r datblygiadau hyn yn amserol wrth i FCN geisio darparu mwy o gefnogaeth i ffermwyr a’u teuluoedd yn ystod y cyfnod yma o newid ac ansicrywdd mewn amaethyddiaeth. Roedd arolwg gan FCN yn gynharach yn y flwyddyn yn dangos fod 9 o bob 10 yn rhagweld y byddai mwy o alw am sefydliadau fyddai yn cefnogi y diwydiant amaethyddol yn ystod pum mlynedd nesaf.

Mae gwirfoddolwyr FCN yn darparu cymorth, cyfrinachol, bugeiliol ac ymarferol am ddim I unrhyw un ar draws Cymru sydd angen help, beth bynnag fo’u pryder.

Pob blwyddyn mae dros 6,000 o bobl dros Gymru a Lloegr yn elwa o gymorth a gwasanaeth yr FCN.

Yn ogystal mae’r FCN yn darparu llinell gymorth genedlaethol gyfrinachol (03000 111 999) a llinell gymorth ar lein ( help@fcn.org.uk ) sydd ar agor pob diwrnod o’r flwyddyn o 7 y bore -11 yr hwyr.

Am 25 mlynedd mae’r FCN wedi gweithio yn agos gyda Llywodraeth Cymru, asiantaethau eraill a sefydliadau gwirfoddol, i gefnogi’r gymuned amaethyddol a’r diwydiant ehangach drwy gyfnodau o argyfwng fel “BSE”, Clwy’r Moch a chlwy’r Traed a’r Gennau.

‘Llynedd estynodd Tywysog Cymru ei nawdd i’r FCN am dymor pellach.

Mae’r FCN yn gweithio yn agos gyda Grwp Cymorth Ffermio Yng Nghymru sydd yn cael ei arwain gan Lywodraeth Cymru, ac yn gynharach eleni lawnsiwyd menter ddwyieithog FarmWell Wales (farmwell.wales) a FarmWell Cymru (farmwell.cymru), sydd yn cyfeirio at wybodaeth ac adnoddau defnyddiol i ffermwyr yng Nghymru.

Bydd rôl William hefyd yn cynnwys hyrwyddo y fenter bwysig hon, yn helpu i gysylltu ffermwyr a chynrychiolwyr y diwydiant gyda llwyfan FarmWell Cymru.

DIWEDD

Share this page