Gwybodaeth am FCN

BETH YW FCN?

Mae Farming Community Network (FCN) yn sefydliad gwirfoddol ac yn elusen sy’n cefnogi ffermwyr a theuluoedd yn y gymuned ffermio ar adegau anodd.

Pam mae FCN yn bodoli?

Nid dim ond swydd yw ffermio – mae’n ffordd o fyw. Mae’n ddiwydiant gwych i weithio ynddo, ond mae risgiau yn y diwydiant ac mae’n gallu bod yn anwadal. Mae ffermwyr yn cael eu gorfodi’n aml i ddelio â materion ar y fferm sydd y tu hwnt i’w rheolaeth, fel clefydau anifeiliaid, prisiau’r farchnad yn amrywio a’r tywydd. Mae ffermio yn gallu bod yn waith unig ac ynysig hefyd, ac mae ffermwyr yn aml yn treulio oriau hir yn y caeau heb fawr ddim o ryngweithio cymdeithasol, os o gwbl.

Yn ogystal â’u cyfrifoldebau ar y fferm, mae gweithwyr ffermydd yn delio â materion yn eu bywyd personol hefyd, fel perthynas yn chwalu, problemau iechyd corfforol a phrofedigaeth.

Ar ben hynny, wrth i Brydain baratoi i adael yr Undeb Ewropeaidd, mae llawer o ffermwyr yn wynebu ansicrwydd mawr am ddyfodol eu busnes ffermio.

Mae hyn i gyd yn golygu bod pwysau mawr ar les meddyliol ffermwyr a theuluoedd ffermio ym mhob cwr o’r Deyrnas Unedig, gan gynnwys straen, gorbryder ac iselder  – ac yn drist iawn, mae mwy nag un aelod o’r gymuned ffermio yn lladd eu hunain bob wythnos.

Yn aml iawn, siarad am eich problemau yw’r cam cyntaf tuag at wella lles meddyliol. Ond oherwydd y stigma ynghylch iechyd meddwl, mae llawer o’r gymuned ffermio yn ei chael yn anodd cyfaddef bod angen help arnyn nhw. Ar y cyfan, nid yw ffermwyr yn trafod eu problemau gyda ffrindiau neu berthnasau ychwaith am nad ydyn nhw eisiau bod yn faich. Yn amlach na pheidio, mae’n well ganddyn nhw drafod eu problemau yn gyfrinachol gyda rhywun nad oes ganddyn nhw gysylltiad emosiynol â nhw ac na fydd yn eu beirniadu. Dyma lle gall FCN fod o gymorth.

Beth mae FCN yn ei wneud?

Mae gennym ni rwydwaith o dros 400 o wirfoddolwyr ar draws Cymru a Lloegr. Mae llawer ohonyn nhw’n ymwneud â ffermio neu mae ganddyn nhw gysylltiad agos ag amaethyddiaeth, felly maen nhw’n deall yn iawn beth yw’r problemau sy’n wynebu ffermwyr, gweithwyr fferm a theuluoedd ffermio yn gyson. Mae ein gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth cyfrinachol, bugeiliol ac ymarferol am ddim i unrhyw un sydd angen cymorth, boed hynny gyda phroblem bersonol neu broblem sy’n ymwneud â’r busnes.

Yn ogystal â’r grwpiau lleol o wirfoddolwyr, mae gan FCN linell ffôn genedlaethol sy’n cynnig cymorth cyfrinachol a llinell gymorth electronig sydd ar agor bob diwrnod o’r flwyddyn rhwng 7am a 11pm.

Bydd ein gwirfoddolwyr yn “cerdded gydag” unrhyw un sydd angen cymorth, gan eu helpu i ddod o hyd i ffordd gadarnhaol o edrych ar eu problemau – am gyn hired ag y bo angen hynny.

Rydym wedi helpu miloedd o bobl i ddelio ag amrywiaeth o broblemau, gan gynnwys anawsterau ariannol, clefydau anifeiliaid, iechyd meddwl ac anghydfod yn y teulu.

Sut mae gwirfoddolwyr FCN yn cefnogi’r gymuned ffermio?

Mae gwirfoddolwyr FCN yn cynnig cymorth mewn sawl ffordd, gan gynnwys cymorth gyda gwaith papur, meithrin perthynas gyda rheolwyr banc, bod yn gyfryngwyr teulu a hyd yn oed cefnogi ffermwyr gyda materion cyfreithiol.

Yn amlach na pheidio, angen rhywun i wrando arnyn nhw mae gweithwyr fferm. Mae gwirfoddolwyr FCN wrth law i fod yn glust ac i fod yn gefnogol, a dyna pam mae ein llinell gymorth gyfrinachol yn ased mor bwysig i’r rheini sydd eisiau cymorth gennym ni.

Mae oddeutu 40 o wirfoddolwyr yn helpu i gynnal llinell gymorth FCN. Mae achosion a ddaw drwy linell gymorth FCN yn cael eu cyfeirio fel arfer at wirfoddolwr FCN lleol, a fydd yn ceisio trefnu cyfarfod wyneb-yn-wyneb â’r un sydd angen cymorth. Yr unigolion sy’n penderfynu faint o gymorth sydd ei angen neu ei eisiau arnyn nhw gan FCN.

Rydym yn gweithio ag amrywiol randdeiliaid sy’n allweddol i sicrhau bod canlyniad achosion yn llwyddiannus. Mae’r rhain yn cynnwys cyrff y llywodraeth, sefydliadau amaethyddol a gwasanaethau gofal iechyd. Mae ein gwirfoddolwyr yn cynnig cymorth, yn hwyluso ac yn cynnig cysylltiadau uniongyrchol â gweithwyr proffesiynol cefnogol.

Share this page